Algemene voorwaarden

 Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 

 

 

  1. De cliënt is volledige betaling van alle op cliënt van toepassing zijnde facturen oefentherapie verschuldigd.
  2. Wanneer cliënt niet verschijnt op de gemaakte afspraak of minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt, heeft ABCesar het recht het no-show tarief in rekening te brengen. Dit bedrag dient door de cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient 24 uur van te voren via het antwoordapparaat te zijn ingesproken.
  3. Cliënt dient een factuur van de praktijk binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. ABCesar is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, één en ander onverminderd de verdere rechten welke ABCesar heeft.
  5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijk en/of buitengerechtelijk incassering van de vordering, zijn voor rekening van de cliënt. De buitenrechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
  6. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet hij/zij dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen. Zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan ABCesar, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.
  7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan ABCesar verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapeut van beslissende aard.
  8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënten en oefentherapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
  9. Geschillen tussen de oefentherapeut en cliënt behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, worden bij uitsluiting berecht te Utrecht, behoudens indien de ABCesar als eisende of verzoekende partij kiest voor een andere, overigens bevoegde, rechter.

Afspraak maken

Contactformulier (telefoonnummer)

Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.